Privacy Statement

WatBeters is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van jou en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van jou en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit document geven we je heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De Coöperatie WatBeters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en dat deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij je om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Wij Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Coöperatie WatBeters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zowel voor de landelijke als de lokale coöperaties. Op verzoek geven wij je inzage in de persoonsgegevens zoals wij die geregistreerd hebben en indien noodzakelijk passen we deze gegevens aan. Als je geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen dan kun je dit ook aan ons kenbaar maken. Jouw persoonsgegevens worden dan aangepast of verwijderd. Als je na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via info@WatBeters.nl.

De huidige, op de website beschikbare versie van het privacy statement, is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.In dit privacy statement wordt beschreven hoe onze gegevensverwerking wordt uitgevoerd en voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs en/of sponsors
In het kader van onze dienstverlening verwerkt (dat wil zeggen: ontvangen, verzamelen, opslaan, aanpassen en verwijderen) WatBeters jouw persoonsgegevens. Deze worden door WatBeters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen (Dit geldt ook voor de lokale en regionale energiecoöperaties waarvoor WatBeters haar diensten beschikbaar stelt.):

 • Administratieve doeleinden in relatie tot de gesloten overeenkomst dan wel ten behoeve van administratieve handelingen voortvloeiende uit de met één of meerderde energieleveranciers gesloten overeenkomsten in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief;
 • Communicatie over activiteiten, gebeurtenissen, ontwikkelingen, producten en diensten door, binnen en van de Coöperatie WatBeters;
  voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het middels de App toezenden van informatie conform jouw voorkeuren, het publiceren van door jou gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.);
 • om met jou in contact te kunnen treden;
 • registratie van sponsorbijdragen;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van WatBeters (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de WatBeters Uitingen);
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van WatBeters;
 • het voldoen aan een wettelijke plicht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De gesloten ledenovereenkomst of donateursverklaring.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Coöperatie WatBeters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door De Coöperatie WatBeters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar dan wel langer ten behoeve van garanties.

Door het verstrekken van de persoonsgegevens ten behoeve van het sluiten van een ledenovereenkomst stem je ermee in dat jouw basispersoonsgegevens (zie bovenstaand overzicht van persoonsgegevens) gedeeld wordt met de door de (lokale) WatBeters Coöperatie daartoe gecontracteerde energieafnemer voor het uitbrengen van een energieleveringofferte dan wel in het kader van de Regeling Verlaagd Tarief ten behoeve van de restitutie van energiebelasting.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door De Coöperatie WatBeters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het verstrekken van informatie over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen De Coöperatie WatBeters.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier voor de Nieuwsbrief van WatBeters.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Coöperatie WatBeters de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door De Coöperatie WatBeters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat je bent aangemeld.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, potentiële leden en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospects, potentiële leden en/of geïnteresseerden worden door de Coöperatie WatBeters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke aanmelding dan wel mondelinge toestemming,

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Coöperatie WatBeters de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door De Coöperatie WatBeters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • dat men gezien wordt als een prospect, potentieel lid en/of geïnteresseerde.

Verstrekking van gegevens aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze internetsite;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De levering van energie
 • De uitvoering van de Regeling Verlaagd Tarief

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Webwinkel
De website van WatBeters kan een webwinkel bevatten. Als jij iets in de webwinkel bestelt, verstuur jij de bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een zogenoemde Secure Socket Layer (SSL). Dat is een moderne beveiligingstechniek waardoor anderen jouw gegevens niet kunnen inzien.

App
De website van WatBeters kan een mogelijkheid bevatten om een app te downloaden. In de app wordt gerichte informatie verstrekt. De app biedt aanvullende functionaliteiten ten opzichte van de website.

In de app kun je:

 • informatie eenvoudig filteren aan de hand van je eigen voorkeuren, zodat je alleen informatie ontvangt over de onderwerpen die je interesse hebben
 • informatie die in de App wordt aangeboden eenvoudig delen met derden.
 • Je hoeft je niet te registreren om gebruik te maken van de app. In de app koppelen wij geen gebruiksgegevens aan persoonlijke data. Op het moment dat jij gebruik gaat maken via de app van producten en/of diensten van WatBeters worden jouw gegevens wel gevraagd en geldt daarvoor hetgeen in het privacystatement staat beschreven.

Sociale netwerken
Op de website kunnen buttons opgenomen zijn om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. WatBeters heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. WatBeters is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit elke aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer, door Google geanonimiseerd opgeslagen op servers.

Advertising programma’s
Wij maken gebruik van advertising programma’s van Google (Google AdWords en DoubleClick). Namens deze advertising programma’s plaatst WatBeters advertising cookies, waardoor bezoekersinformatie zoals bekeken pagina’s op anonieme basis voor de betreffende partijen inzichtelijk worden.

Google gebruikt deze cookies om na te gaan of u eerder een advertentie van deze platformen heeft gezien of aangeklikt. Tevens wordt de gemeten bezoekersinformatie gebruikt voor het opnieuw benaderen van bezoekers van WatBeters door middel van (gepersonaliseerde) advertenties.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. WatBeters heeft hier geen invloed op.
Lees voor meer informatie: Het privacy- & advertentiebeleid van Google

Beeldrecht
Tijdens bijeenkomsten, presentaties en andere aan energie gerelateerde activiteiten bij WatBeters  worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van WatBeters (en haar lokale coöperaties), leden van andere organisatie of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of App van WatBeters verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via info@watbeters.nl kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Formulieren
Ook op andere plaatsen vragen wij gegevens om het contact met jou te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld als jij je wilt aanmelden als lid van WatBeters, maar ook voor het doorgeven van jouw gegevens als die gewijzigd zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Die gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat de diensten voor energie op het goede adres worden afgeleverd. Op bepaalde plekken op onze site – onder meer via de knop ‘Contact’ boven aan de pagina – kun je reageren op zaken die u op onze site bent tegengekomen.

Meedoen aan discussies of geven van reactie
Als jij op onze site en/ of op de sites van de energiecoöperaties waarvoor WatBeters haar diensten beschikbaar stelt, mee doet aan een discussie binnen een community of een reactie geeft op een nieuwsbericht, dan behoudt WatBeters zich het recht voor om jouw bijdrage van de site te halen.

WatBeters.nl en andere websites
Op de site van WatBeters treft je een aantal links aan naar andere websites. WatBeters kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop door deze websites mogelijk met jouw persoonsgegevens vanwordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden. Lees hiervoor de privacyverklaring c.q. het privacystatement, indien aanwezig, van de site die jij bezoekt.

Internet en e-mail
De afwikkeling van alle diensten gaat via internet, WhatsApp en e-mail. Door opdrachten aan derden via WatBeters te verstrekken ga jij akkoord met het feit dat correspondentie met jou zoveel mogelijk digitaal plaatsvindt. Op het internet kun jij altijd je status met betrekking tot deze dienst(en) inzien

Bewaartermijn
De Coöperatie WatBeters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Dit houdt het volgende in:

 1. De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar geteld gerekend vanaf einde lidmaatschap;
 2. De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar;
 3. Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Coöperatie WatBeters van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Ondanks dat WatBeters alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en wellicht nog zal nemen, zijn aan de verwerking van Persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
WatBeters beoordeelt jouw verzoek binnen 4 weken nadat zij deze ontvangen heeft. Als WatBeters negatief op jouw verzoek beslist, dan zal de reden daarvan aan jouw orden toegelicht. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Geschillen
We doen er natuurlijk alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Soms kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of vraag. In dat geval is het mogelijk om een klacht in te dienen. Dit kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de WatBeters uitingen. WatBeters kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met jou opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om jou op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om jou de kans te bieden gebruik van jouw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.