Versterk burgerparticipatie en lokaal eigendom met WatBeters: Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Het Klimaatakkoord biedt richtlijnen en bepalingen met betrekking tot de betrokkenheid van burgers en lokaal eigendom, wat cruciaal is voor de bevordering van een duurzame samenleving en een eerlijke verdeling van de voordelen van klimaatacties. Burgerbetrokkenheid speelt een essentiële rol bij het aanpakken van klimaatverandering, aangezien individuele acties en collectieve inspanningen een aanzienlijke impact kunnen hebben. Het Klimaatakkoord erkent dit en stimuleert de betrokkenheid van burgers bij het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatbeleid, met als doel beslissingen te nemen die rekening houden met de belangen en behoeften van burgers en hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan de energietransitie.

Daarom legt het Klimaatakkoord de nadruk op het stimuleren van lokaal eigendom van duurzame energieprojecten. Dit houdt in dat er een streven is dat gemeenschappen, lokale coöperaties en bewoners in ieder geval voor 50% eigenaar worden van de projecten. 

WatBeters is een ervaren partner voor gemeenten op het gebied van duurzaamheid campagnes en kan ondersteuning bieden bij het succesvol opstarten van projecten. We kunnen op verschillende essentiële vlakken van dienst zijn:

  1. Community building

Burgerparticipatie is een belangrijke ambitie, maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om burgers te laten samenwerken. Er bestaat vaak een kloof tussen overheden en individuele burgers. Het vraagt om zorgvuldige begeleiding en sturing. Bij WatBeters begrijpen we dit en hebben we succesvol laten zien hoe we burgers kunnen verbinden. We richten ons niet alleen op het aspect van duurzaamheid, maar spelen juist in op andere belangrijke motieven die voor burgers van waarde zijn, zoals de leefomgeving van hun kinderen. Een mooi voorbeeld hiervan is onze ervaring in Over Betuwe. Door het opzetten van communicatiecampagnes en het organiseren van interactieve bijeenkomsten hebben we burgers kunnen betrekken en betrokkenheid kunnen vergroten. In Over Betuwe hebben de lokale coöperaties vorig jaar bijvoorbeeld €4000,- geïnvesteerd in lokale goede doelen. Door in te spelen op deze relevante thema’s, hebben we een sterke verbinding gecreëerd tussen burgers en duurzaamheidsinitiatieven.

2. Programma management:

Het opzetten en onderhouden van een coöperatie vereist specifieke juridische en organisatorische kennis. WatBeters beschikt over de benodigde expertise en ervaring om het proces tussen de gemeente en inwoners te faciliteren. Wij kunnen gemeentes ondersteunen bij het oprichten en beheren van coöperaties, zodat lokaal eigendom van duurzame energieprojecten op een effectieve manier wordt geborgd.

Met onze expertise in het opzetten van effectieve communicatiecampagnes en het faciliteren van interactieve bijeenkomsten, kunnen we gemeentes ondersteunen bij het bevorderen van burgerbetrokkenheid en lokaal eigendom. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de gemeenschap actief participeert en de energietransitie een succes wordt. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe WatBeters uw gemeente kan helpen bij het realiseren van duurzame doelstellingen

Over ons

In 2017 startte WatBeters als een lokaal initiatief in het kleine Betuwse dorpje Heteren. Een klein initiatief, maar met een grote ambitie. Door het betrekken van de lokale bevolking is duurzaamheid dichterbij gekomen en ‘van ons allemaal gemaakt. Waarbij duurzaamheid niet alleen gaat over het klimaat, maar juist ook over het leefklimaat in deze kleine kernen. 

Door gebruik te maken van de ‘postcode regeling’ realiseerde WatBeters niet alleen zonnepaneel projecten; daarnaast vloeien overwinsten terug naar de lokale gemeenschap. Vandaar onze naam: wat beters voor het klimaat, wat beters voor de bewoners, wat beters voor het dorp.

Vanaf het begin heeft WatBeters gekozen voor een zeer professionele aanpak. Of het nu gaat over kennis over coöperaties, campagnes om de bewoners te betrekken, het werven van bedrijfsdaken, financiering, de keuze voor de juiste technologie etc.

WatBeters in gemeente Overbetuwe
Inmiddels heeft WatBeters in gemeente Overbetuwe voor 9 dorpen  coöperaties opgericht en worden we betrokken bij grotere duurzaamheidsprojecten om te zorgen voor burgerparticipatie  (zoals bij een nieuwe zonneweide of windmolenpark).

 Na zelf heel intensief aan projecten en het oprichten van coöperaties te hebben gewerkt, constateren we dat de ‘sector’ er niet transparanter op is geworden. De postcode regeling zoals we die kenden wordt afgebouwd en binnen afzienbare tijd vervangen door de SDE++ regeling. Dat heeft grote impact op nieuwe projecten van bestaande postcoderoos coöperaties. Daarnaast wordt er door commerciële partijen aan bedrijven getrokken om hun dak vooral voor eigen gewin in te zetten. En ondertussen hebben de gemeenten te maken met ambitieuze klimaatdoelstellingen. WatBeters weet de weg te vinden in dit speelveld.

WatBeters 2.0
In dat krachtenveld willen wij als WatBeters onze ervaring breder gaan inzetten om coöperaties, gemeenten, energiebedrijven, aanbieders van zonnepanelen, energiebedrijven en banken bij te staan om, juist vanuit de kleinere kernen en de burger, de volgende stap te gaan zetten in de energietransitie.