Het verschil tussen salderen en de postcoderoosregeling

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de salderingsregeling en een postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief)? We leggen het graag uit:

Salderingsregeling
Als je zonnepanelen op je eigen dak laat plaatsen, dan kun je gebruik maken van de salderingsregeling. Deze regeling houdt in dat je de stroom, die je met je zonnepanelen opwekt ‘terugverkoopt’ aan je eigen energieleverancier. Je ontvangt daarvoor dezelfde prijs die je moet betalen aan je energieleverancier wanneer je stroom afneemt.
Vervolgens wordt er bij de jaarlijkse eindafrekening gekeken naar de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt en wat je zelf hebt opgewekt. Het maakt niet uit op welk moment van de dag je elektriciteit verbruikt en opwekt. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept (salderen). Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus terug geleverde stroom) betaal je de verbruikskosten, de energiebelasting en de btw.

De salderingsregeling is dus een individuele regeling voor mensen met zonnepanelen op hun eigen dak. Zowel aanschaf- als installatiekosten zijn voor eigen rekening net als de kosten van reparatie, onderhoud en verzekering. De betaalde btw op de aanschaf en installatie kan worden teruggevraagd. Hiervoor is een aanmelding als ondernemer voor de btw bij de belastingdienst noodzakelijk. Om vervolgens periodieke btw-aangiftes te voorkomen is het zaak om ook een aanvraag voor de kleineondernemersregeling in te dienen.  Je boekhouder kan je hierbij helpen.

Postcoderoosregeling
Wil je of kun je geen zonnepanelen op het eigen dak plaatsen, omdat het dak bijvoorbeeld niet geschikt is,  dan kun je toch duurzaam zijn en geld besparen door gebruik te maken van zonnepalen op het dak van een ander. Een van de opties is de  ‘Regeling Verlaagd tarief’, ook wel postcoderoosregeling (PCR) genoemd. WatBeters faciliteert hier in.
Deze regeling geeft aan de deelnemers van een duurzaam energieproject 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- (of wind) energie, die door de installaties van dit energieproject wordt opgewekt. Het project moet wel eerst door de belastingdienst zijn goedgekeurd.
Iedereen, die in zo’n project investeert, krijgt elk jaar naar rato van het aandeel in zon-of windparticipaties, een teruggave van de energiebelasting. Deze teruggave wordt door de eigen energiemaatschappij in de meeste gevallen verrekend op de jaarnota a.h.v. een door de coöperatie opgestelde ledenverklaring.

In tegenstelling tot de salderingsregeling is de PCR-regeling een collectieve regeling, waarbij particulieren en kleine ondernemers gezamenlijk participeren in een energiecoöperatie door de aankoop van één of meerdere certificaten in een gemeenschappelijk zonne- of windenergieproject. Met deze inleggelden, zo mogelijk aangevuld met provinciale of gemeentelijke subsidies, wordt de aankoop en installatie van de panelen gefinancierd. De kosten van reparatie, onderhoud en verzekering worden uit de exploitatie van de coöperatie betaald.

In principe kan iedereen (huurders en/of woningeigenaren) deelnemen aan zo’n duurzaam energieproject. Voorwaarde is wel, dat de deelnemers in de buurt wonen, d.w.z. binnen een zogenaamd postcoderoosgebied wonen, waarbinnen ook de zonne- of windlocatie zich bevindt. Zij zijn alleen kleinverbruikers en vormen samen een coöperatie of vereniging van eigenaren.

WatBeters heeft inmiddels twee lokale energiecoöperaties opgericht. Meer informatie over deze coöperaties vind je hier: https://www.watbeters.nl/lokale-watbeters-cooperaties/

Toekomstige ontwikkelingen
In april 2019 heeft de overheid besloten om de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023 te gaan versoberen. Tot die datum zal de regeling nog in de huidige vorm blijven bestaan. Vanaf 2023 zal er een stapsgewijze afbouw plaatsvinden, die ervoor zal zorgen, dat bezitters van eigen zonnepanelen, de opgewekte stroom die ze aan de energiemaatschappij terug leveren, niet meer voor 100 % mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. Naar verluidt zal de opbrengst uit de opgewekte energie worden opgesplitst in enerzijds een door het energiebedrijf te betalen vergoeding en anderzijds in een steeds kleiner wordend deel van de energiebelasting, welke door de overheid aan de eigenaren van zonnepanelen zal worden uitbetaald. Weliswaar verwacht niemand een slechte regeling, maar dat de prijs voor de terug geleverde energie omlaag zal gaan is wel zeker. Immers de minister heeft aangegeven, dat door de verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen, investeren in zonnepanelen richting 2030 ook zonder subsidie financieel aantrekkelijk zal blijven.  De nieuwe regeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het exacte pad van afbouwen wordt naar verwachting eind 2019 vastgesteld.

Energiecoöperaties en de postcoderoosregeling
Het kabinet bekijkt ook hoe ze energiecoöperaties kan ondersteunen. Ze onderzoeken ook of hierbij de postcoderoosregeling (PCR) zal worden gewijzigd en/of vervangen zal worden door een subsidieregeling. Voor de eventuele nieuwe regeling zijn er in het Klimaatakkoord een aantal uitgangspunten afgesproken, o.a. dat er een soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de terugverdientijd rond de 7 jaar blijft. Hierover wordt ook overleg gevoerd met de coöperatieve sector. Het kabinet streeft ernaar alle benodigde beleidswijzigingen voor energiecoöperaties uiterlijk in 2021 van start te laten gaan. Tot die tijd blijft de PCR bestaan. Coöperaties, die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is, kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze zijn gestart, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.