Disclaimer

De disclaimer van www.watbeters.nl is beschikbaar gesteld door coöperatie WatBeters. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende WatBeters Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van WatBeters.Het intellectueel eigendom berust bij WatBeters.

Geen garantie op juistheid
Via de WatBeters uitingen wordt algemene informatie verstrekt over WatBeters en gerelateerde andere onderwerpen. De informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met WatBeters te mogen claimen of te veronderstellen.

WatBeters streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

WatBeters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de WatBeters uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel WatBeters uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De website van WatBeters kan een forum bevatten. Jij kunt toegang tot dit forum krijgen en daar berichten op plaatsen. Geplaatste berichten geven, tenzij anders is aangegeven, niet de mening van WatBeters weer en moeten beschouwd worden als de privémening van degene die het bericht plaatste.

WatBeters heeft de mogelijkheid om diverse berekeningen uit te voeren. De basis voor deze liggen in de door jouw ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten. De uitkomsten van de berekeningen zijn ter indicatie en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. WatBeters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Toepassingsbereik
De disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van WatBeters waaronder de uitingen via:

  • de door WatBeters geëxploiteerde websites (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”)
  • de door WatBeters verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”)
  • de door WatBeters geëxploiteerde applicatie ten behoeve van mobiele telefoons (hierna: aangeduid als de “App”)
  • drukwerk van WatBeters
  • Hierna gezamenlijk te noemen: de “WatBeters uitingen”.

Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van www.watbeters.nl op deze pagina.