Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. (Lokale) energiecoöperatie: (nog op te richten) lokale WatBeters energie coöperatie voor het doen van een postcoderoosproject
1.2. Landelijke coöperatie: WatBeters, gevestigd aan de Céramiquelaan 69 te Amsterdam.
1.3. Deelnemer: een (rechts)persoon waarvan de aanmelding op de Site is bevestigd door WatBeters.
1.4. Leverancier: aanbieder(s) van product of dienst.
1.5. Site: website van WatBeters die wordt gebruikt voor de organisatie van het initiatief
1.6. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede begrepen per e-mail of per telefax of toestemming via internet of WhatsApp.
1.7. Algemene voorwaarden: Algemene Deelnamevoorwaarden WatBeters.
1.8. Aanbod: de dag waarop de Energiecoöperatie en WatBeters een product en/of dienst aanbiedt voor een prijs en deze bereid is aan de Deelnemer te leveren.

2. Voorwaarden deelnemer

2.1. Aanmelding en inschrijving op Site zijn gratis. WatBeters en de Energiecoöperatie houden zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of inschrijvingen te verwijderen.
2.2. Deelnemer is minimaal 18 jaar oud en woont op een voor WatBeters en de Energiecoöperatie verifieerbaar adres of is een rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2.3. Per afzonderlijke Energiecoöperatie kan WatBeters een beperking aanbrengen waardoor Deelnemer buiten een bepaalde regio wordt uitgesloten van deelname en/of afname van het aantal panelen wordt gelimiteerd.
2.4. Door aanmelding erkent Deelnemer deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
2.5. Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie juist is en indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, deze per ommegaande schriftelijk worden doorgegeven aan WatBeters en de Energiecoöperatie.
2.6. WatBeters en de Energiecoöperatie worden georganiseerd voor met name particuliere huishoudens in Nederland en worden bij acceptatie van het aanbod automatisch lid van het WatBeters en/of de Energiecoöperatie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot schriftelijke wederopzegging en met inachtneming van de opzegtermijn.
2.7. Deelnemer kan door WatBeters en de Energiecoöperatie worden uitgesloten van een volgende publiekscampagne indien Deelnemer onvoldoende informatie verstrekt om een goede dienstverlening door WatBeters en de Energiecoöperatie mogelijk te maken. Dit ter beoordeling van WatBeters.
2.8. Deelnemer geeft toestemming om na ontvangst van het aanbod door WatBeters en Energiecoöperatie gebeld te worden om eventuele vragen van Deelnemer te beantwoorden of onduidelijkheden te verhelderen.

3. Beperking aansprakelijkheid

3.1. Door WatBeters en de Energiecoöperatie zullen de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden. Een door WatBeters en de Energiecoöperatie aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan.
3.2. WatBeters is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Energiecoöperatie en Deelnemer die mogelijk voortkomt uit het aanbod.
3.3. Energiecoöperatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen WatBeters en Deelnemer die mogelijk voortkomt uit het aanbod.
3.4. WatBeters en de Energiecoöperatie zijn niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer, als WatBeters en de Energiecoöperatie geen of niet een aanbod volgt uit de publiekscampagne. Van deze situatie kan sprake zijn in, maar niet beperkt tot, het geval dat (a) Deelnemer geen geldig e-mailadres heeft opgegeven, geen papieren correspondentie mogelijk maakt en/of (b) onvoldoende aanmelding zijn of maximaal aantal producten uit de Energiecoöperatie beschikbaar stelt.
3.5. Voor zover Deelnemer schade mocht lijden als gevolg van een handeling van WatBeters en/ of de Energiecoöperatie, dan zullen WatBeters en/of de Energiecoöperatie deze schade vergoeden tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
3.6. WatBeters is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de Energiecoöperatie.
3.7. Energiecoöperatie is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van WatBeters.
3.8. Indien door verhuizing Deelnemer het product en/of de dienst wil meenemen naar een andere regio kan WatBeters en de Energiecoöperatie niet garanderen dat het daar dezelfde condities kan bieden zoals die op het oude huisadres tot stand zijn gekomen.
3.9. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken is het niet mogelijk een onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud, een vertraging in de overdracht van informatie of een defect aan de server van WatBeters uit te sluiten en kan Deelnemer daar geen rechten aan ontlenen.

4. Overmacht

4.1. Indien WatBeters en de Energiecoöperatie ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan hun invloed onttrekken of hen niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.
4.2. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van WatBeters en de Energiecoöperatie niet mogelijk is langer duurt dan vier weken, zijn beiden bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de ander recht op schadevergoeding ontstaat.
4.3. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan WatBeters en de Energiecoöperatie niet in staat is hun verplichtingen jegens Deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen, in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van Overmacht, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

5. Privacy

Zie privacy statement en disclaimer.

6. Slotbepalingen

6.1. Op eventuele geschillen tussen WatBeters en de Energiecoöperatie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen, in geval Deelnemer handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
6.2. WatBeters en de Energiecoöperatie behouden zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen. Indien Deelnemer deze wijzigingen niet binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk accepteert, hebben Deelnemer en WatBeters en de Energiecoöperatie over en weer het recht om de overeenkomst te beëindigen, behoudens het geval dat deze wijzigingen een gevolg zijn van gewijzigde overheidsregelgeving dan wel deze niet nadeliger voor Deelnemer zijn.
6.3. Klachten over totstandkoming en/of uitvoering van levercontract tussen Deelnemer en Energiecoöperatie kan de benadeelde partij schriftelijk melden bij WatBeters. WatBeters kan de veroorzaker uitsluiten van deelname aan volgende publiekscampagne.
6.4. Indien een of enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in rechte nietig worden verklaard of, om welke reden dan ook, anderszins onverbindend mochten blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid en kracht van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.